من يه چيزی نوشتم اما پاکش کردم.چرا؟ نميدونم!!!

/ 3 نظر / 8 بازدید
golesoo

شايد بهتر بود دوباره نمی خونديش!برای دفعهء ديگه فقط بنويس.

m

شايد تو هم گوشی برای شنيدن و چشمی برای خواندن در بين اين جمعيت پيدا نکردي .

?!

واضح است که معيار چه کسانی هستند.