ديروز چند تا حرف ناراحت کننده شنيدم

اما...

گفت مجنون گر همه روی زمين              هر زمان بر من کنندی آفرين

من نخواهم آفرين هيچ کس                   مدح من دشنام ليلی باد و بس

خوش تر از صد مدح يک دشنام او            بهتر از ملک دو عالم نام او

آره .اينجورياس...

زن زليل هم خودتی

   + آرش - ٢:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸۳/۱٠/٢۳